Những năm đầu tiên là rất quan trọng trong việc phát triển toàn diện của trẻ em. Chúng tôi tin rằng điều quan trọng là phải nuôi dưỡng tất cả các hình thức thông minh để đặt nền tảng cho việc khám phá hết tiềm năng của trẻ. Chúng tôi biết rằng chỉ có thông minh là không đủ, trẻ em cần lớn lên với những giá trị tốt và mạnh mẽ như tình yêu, lòng tốt, sự tôn trọng, cam kết, trung thực và can đảm. Chúng tôi tin rằng quá trình phát triển của trẻ em cũng chịu sự ảnh hưởng rất lớn của những người xung quanh. Đây là lý do tại sao chúng tôi chọn những giáo viên có trình độ tốt, ấm áp, yêu thương và có kinh nghiệm và tại sao chúng tôi làm việc chặt chẽ với phụ huynh trong việc chăm sóc, phát triển và giáo dục con cái họ!